Wspólnoty Gruntowe

www.wspolnotygruntowe.pl

Strefa e-learningu

Spółka w Gąsawach Rządowych skupia rolników z dwóch sołectw: Gąsawy Rządowe i Gąsawy Rządowe-Niwy. Wspólnota Gruntowa obecnie działa na podstawie statutu zatwierdzonego w dniu 25 maja 1999 r. przez Zarząd Gminy w Jastrzębiu.

 

Zgodnie ze statutem organami wspólnoty gruntowej są:

 • Walne Zebranie;
 • Zarząd Wspólnoty;
 • Komisja Rewizyjna.

 

Ogólne walne zebranie udziałowców jest najwyższym organem wspólnoty gruntowej, zarząd wspólnoty natomiast jest organem wykonawczym. Zebranie udziałowców wspólnoty jest zwoływane najczęściej na wniosek zarządu w zależności od potrzeb. Jesienią każdego roku zarząd składa sprawozdanie z działalności finansowej. Raz na 3 lata zebrania mają charakter sprawozdawczo-wyborczy. Na zebraniach tych oprócz składanych sprawozdań wybierany jest skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Zarząd spółki wspólnoty wybierany jest co 3 lata.

 

Reaktywacja spółki wspólnoty gruntowej w Gąsawach Rządowych w 1999 r. zaktywizowała jej członków, co przełożyło się na wymierne efekty ekonomiczne oraz społeczne. Majątek wspólnoty podwoił się w ciągu ostatnich lat. Wspólnota odzyskała grunty i nieruchomości, dla których pozyskiwani są inwestorzy. Spółka ma zawarte umowy na dzierżawę nieruchomości oraz zawarła też umowę przyrzeczenia na sprzedaż piasku pod inwestycje drogowe.

 

Realizacje projektów społeczno-ekonomicznych wspólnoty gruntowej to m.in.:

 • wybudowanie szkoły podstawowej w latach 60. ubiegłego stulecia;
 • przekazanie 9000 zł na wykonanie posadzki w kościele parafialnym w 1999 r.;
 • remont drogi gminnej w Gąsawach Rządowych-Niwach;
 • doposażenie w sprzęt sportowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach. Wspólnota sponsoruje również co roku organizację festynu i paczek dla dzieci;
 • zgoda na zasiedzenie działki przez Skarb Państwa pod Ośrodkiem Zdrowia w Gąsawach Rządowych;
 • uruchomienie programu budowy parkingu z kostki brukowej (o powierzchni 941 m2) przed kościołem parafialnym;
 • realizacja projektu segregacji śmieci – zakup 280 pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców Gąsaw Rządowych i Gąsaw Rządowych-Niw;
 • sfinansowanie oświetlenia zewnętrznego przed kościołem w 2008 r.;
 • zakup działki od Agencji Skarbu Państwa za 14 200zł dla sołectwa Gąsawy Rządowe-Niwy – sfinansowanie budowy infrastruktury na tej działce (2009 r.);
 • przekazanie 14 500 zł na cel kultu religijnego do parafii w Gąsawach Rządowych (2009 r.);
 • zakup skrzynek pocztowych dla udziałowców;
 • otwarcie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców obu wsi w Gąsawach Rządowych (sfinansowanie remontu oraz współfinansowanie wyposażenia świetlicy w niezbędny sprzęt).

 

Zarząd Wspólnoty działa społecznie, większość dochodów jest przeznaczana na cele społeczne. Działaniom wspólnoty patronuje hasło: „Gdy jest zgoda i wspólne działania, tam są efekty”.

 

Wymienione powyżej to tylko niektóre działania społeczne zrealizowane przez wspólnotę na przestrzeni ostatnich lat. Więcej na temat działalności Wspólnoty z Gąsaw Rządowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.wspolnotagruntowa.pl.

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i przesłać go do nas za pomocą:

czytaj więcej...

 

Program POPŻ Podprogram 2017